Libresse Nyereményjáték szabályzat

A Libresse weboldalán (www.libresse.hu) folytatott, 2023. június 09. és 30. között zajló nyereményjáték hivatalos játékszabályzata.

 A Játék szervezője: Essity Hungary Kft. (székhely: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.; cégjegyzékszám: 01-09-716945; adószám: 10187502-2-44; a továbbiakban: Szervező)

A Szervező megbízottja: Brightly Kft., (székhely: 2724 Újlengyel, Ady Endre. u. 41.; cégjegyzékszám: 13-09-140780; adószám: 12452648-2-13; a továbbiakban: Megbízott)

1. A Játékban részt vevő személyek

A Szervező által szervezett nyereményjátékban (a továbbiakban: Játék) kizárólag devizabelföldi,

• cselekvőképes vagy

• korlátozottan cselekvőképes,

18. életévét betöltött, a 14. pontban meghatározott személyek körébe nem eső természetes személyek vehetnek részt, akik a 3. pontban meghatározottak szerint járnak el (a továbbiakban: Játékos).

2. A Játék időtartama

A játék 2023. június 09. 08:00 perctől 2023. június 30. 23:59 percig tart.

3. A Játék menete és a nyerés feltételei

Minden olyan személy, aki megfelel az 1. pontban leírtaknak, és a Játék időtartama alatt eleget tesz a Libresse Magyarország Facebook- és Instagram-oldalán (https://www.facebook.com/libressemagyarorszag) megjelenő, játékra felhívó posztokban leírtaknak, részt vehet a Játékban.

A Játékos feladata, hogy a Játék időtartama alatt ellátogasson a játékra felhívó posztokban megadott weboldalra (www.libresse.hu), kitöltse a weboldalon található kérdőívet és megadja a szükséges adatait.

4. A nyeremények, sorsolás

• A Játék során a Megbízott összesen 10 db Libresse ajándékcsomagot sorsol ki.

• A sorsolásokon azon Játékosok vesznek részt, akik az adott Játékban a Játék időtartama alatt a 3. pontban leírtaknak megfelelően jártak el.

A nyeremények sorsolása 2023. július 03-án 18:00-ig kerül lebonyolításra egy, a véletlenszerűség elvének megfelelő, hitelesített sorsoló program által. A sorsolások helyszíne: Brightly Kft., 1143 Budapest, Ilka utca 50. A Megbízott a sorsoláson a nyeremények nyertesein felül 10 darab tartaléknyertes Játékost sorsol ki. A tartaléknyertes Játékosok a kihúzás sorrendjében válnak jogosulttá a nyereményre, de csak abban az esetben, ha a nyertes vagy a sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, illetőleg bármely személyi feltételnek nem felel meg, s így kizárásra kerül; illetve ha a jelen játékszabályzatban foglaltak alapján kerül a Játékos kizárásra, vagy ha a nyertes/sorrendben előttük lévő tartaléknyertes a sorsolást követő 1 héten belül a Játékban használt elérhetőségén nem elérhető, vagy ha a nyertes nyilatkozatot tesz arról, hogy nem kívánja átvenni a nyereményét.

5.A Játékban a 2. pontban meghatározott időszakban, a Játékszabályzatnak minden szempontból megfelelő Játékosok vesznek részt. Szervező, illetve annak Megbízottja a Játékszabályzat feltételei alapján megvizsgálja a nyerteseket, és amennyiben a Játékos nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékos a Játékból kizárható.

6.A Játékosok nyereményre való jogosultságukkal kapcsolatban felmerülő bármely vita esetén a Szervező döntése az irányadó.

7.A nyereménnyel kapcsolatos bármely panasz esetén a Nyertes a következő elérhetőségeken kaphat segítséget: https://www.libresse.hu/kapcsolat/

8.Amennyiben a Játék során visszaélések, jelentős mértékű sportszerűtlen játék gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot és/vagy a sportszerűtlen Játékost szüneteltesse/kizárja, vagy törölje.

9.A Szervező a sorsolás napján 18 óráig a kérdőív kitöltése során megadott e-mail címén értesíti a nyerteseket, majd rögzíti pontos adataikat (név, lakcím, telefonszám), valamint tájékoztatja a nyertest a nyeremény átvételének részleteiről. A Játékosok a Játékban való részvétellel automatikusan elfogadják jelen szabályzatot.

10. A nyeremények átvételére kizárólag a nyertes személyes adatainak rögzítését követően kerülhet sor, a nyertességről szóló értesítés után, az alábbiak szerint.

Az ajándékcsomagok futárszolgálat segítségével jutnak el a kisorsolt nyertesekhez, a nyertes postázási címének megadását vagy visszaigazoló e-mail beérkezését követő 30 munkanapon belül.

A Játékban részt vevők vállalják, hogy nyertesség esetén együttműködnek a Szervezővel annak érdekében, hogy nyereményük átadása a sorsolást követően a fenti határidőn belül megtörténjen. Amennyiben a nyeremény átvételére jogosult Játékos a nyereményét az erre nyitva álló határidőn belül nem venné át, úgy a Szervező a 4. pontban foglaltak szerint jár el.

11.Szervező kizárhatja a Játékból azt a Játékost, akinek részére a nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Játékos által megadott személyes adatok nem valósak vagy tévesek. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

12.Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre vagy a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult.

13.A nyeremények másra át nem ruházhatók és pénzre át nem válthatók. A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyijövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA és EHO kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóság részére. A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége).

14.A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek: a Szervező és a Megbízott vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont); a Játék lebonyolításában részt vevő egyéb közvetlen közreműködők (beleértve a magyarországi üzleteket, akik szerződéses viszonyban állnak a Szervezővel) és azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont).

15.A Játék részét képező adategyeztetés során előforduló téves adatszolgáltatásért/hiányosságért sem a Szervező, sem a nyereményjátékban részt vevő egyéb cégek semmilyen felelősséget nem vállalnak, és erről levelezést nem folytatnak. A Szervező a nyeremények tekintetében szavatosságot nem vállal.

16.A nyereményjáték a Libresse Magyarország Facebook- és Instagram-oldalán kerül népszerűsítésre.

17.A Játékosok Játékban való részvételükkel feltétel nélküli beleegyezésüket adják ahhoz, hogy a Játék nyerteseként: 

• személyes adataikat (név, lakcím, telefonszám) megadják; melyet a Szervező azon célból kezel, hogy eljuttassa a nyereményt a Nyertesnek, és ezen adatokat a teljesítés után törli;

• nevüket és lakcímüket a Szervező és/vagy annak megbízottja minden további feltétel és ellenérték nélkül, kizárólag a Játékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozza, valamint marketingcélokra felhasználja, kizárólag a Játék, a sorsolás és a nyeremények átadásának időtartamáig tárolja

• részvételükkel minden tekintetben, kifejezetten elfogadják a játékszabályzat minden rendelkezését.

18.A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik. A kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló törvény értelmében tájékoztatjuk, hogy a promócióban való részvétellel és adatai megadásával a Játékosok adatai az Essity Hungary Kft. adatbázisába kerülnek, amelyek kezelését és feldolgozását a Brightly Kft. végzi. Az adatok megadása önkéntes. Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Európai Unió Adatvédelmi Rendelete értelmében Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése jogos érdeken alapulónak tekinthető, ez a jogos érdek az adatkezelés jogalapja. Az Essity Hungary Kft. ezeket az adatokat kizárólag saját marketingtevékenységéhez, piackutatás és az ügyfél tájékoztatása céljára használja fel. Az adatok az adattulajdonos előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra. Az adattulajdonos az adatvédelmi és távközlési jogszabályokban meghatározott módon és esetekben bármikor kérheti, hogy tájékoztassák személyes adatai kezeléséről, kérheti adatai helyesbítését, továbbá a személyes adatainak törlését levélben (Essity Hungary Kft., 1021 Budapest, Budakeszi út 51. cím) Tekintettel arra, hogy a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. A Játékosok a Játékban való részvételükkel jelen Játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Budapest, 2023. június 05.

Essity Hungary Kft.

Szervező