Alkalmazási feltételek

A jelen weboldalt (libresse.hu) ("Weboldal") az ESSITY HUNGARY Kft. (Cg. 01-09-716945, székhelye: 1021 Budapest, Budakeszi út 51.) ("ESSITY") üzemelteti.

A Weboldal használata a következõ alkalmazási feltételek függvénye. Ezen kívül a Weboldal egyes oldalaira, szolgáltatásaira vagy funkcióira a jelen alkalmazási feltételeken túl különleges feltételek lehetnek érvényesek. A Weboldal felhasználója a weboldal látogatásával, böngészésével vagy megnyitásával elfogadja a jelen alkalmazási feltételeket magára nézve kötelezõnek.

Szellemi tulajdon

A Weboldalon található anyagokat az ESSITY szolgáltatásként biztosítja vevõi és a weboldal látogatói számára, és azokat csak információszerzési és tájékoztatási, azaz magáncélra, nem pedig kereskedelmi célokra lehet felhasználni. Egy-egy másolatot az alábbi rendelkezések függvényében lehet letölteni.

A Weboldalról való letöltéssel Ön szintén elfogadja a jelen feltételeket. Ha nem ért egyet a feltételekkel, ne használja a Weboldalt, illetve ne töltsön le anyagokat róla.

Az ESSITY és vonatkozó engedélyezõi fenntartanak minden szerzõi jogot és egyéb szellemi tulajdonjogot a maguk javára a Weboldal tartalmával kapcsolatosan, különös tekintettel a szövegekre, illusztrációkra, ábrákra, megjelenésre, képekre, audio és video anyagokra, valamint mindezek kiválasztására és elrendezésére, illetve fenntartják a jogot minden egyéb, a Weboldalon található információra vonatkozóan (együttesen: “Weboldal Tartalom”). A Weboldal Tartalmat az ESSITY elõzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem szabad reprodukálni, terjeszteni, bérelni, bérbe adni, nyilvános helyen kiállítani, a nyilvánosság számára rendelkezésre bocsátani, szerkeszteni, adaptálni, átalakítani vagy más egyéb módon hasznosítani. A felhasználó számára csak az megengedett, hogy a Weboldalról technikailag szükséges másolatokat készítsen böngészés céljára (hozzáférés a Weboldalhoz és a Weboldal Tartalom megjelenítése). A Weboldalon használt minden márka jog (védjegyek, kereskedelmi nevek és jogcímek) a vonatkozó tulajdonosok tulajdonában maradnak.

Felhasználói elõterjesztések

A Weboldal olyan funkciókat ajánlhat fel, amelyek lehetõvé teszik az Ön számára információk megjelentetését, beleértve a termék-áttekintéseket, értékeléseket, kommenteket és a kérdéseket az ESSITY-vel vagy az ESSITY termékeivel kapcsolatosan. Az Ön által a Weboldal számára átadott vagy azon posztolt minden anyag, információ vagy egyéb kommunikáció nem bizalmas, nem kizárólagos jellegû, jogdíj-mentes, visszavonhatatlan, teljes mértékben engedélyezhetõ másoknak és nem tulajdonosi jellegû (“Kommunikációk”).

Tilos olyan Kommunikációt elõterjeszteni vagy posztolni, amely károsnak, fenyegetõnek tekinthetõ, szellemi tulajdonjogokat sérthet, vagy már módon sérti az alkalmazandó törvényeket. Többek között, de nem kizárólagosan tilos minden olyan Kommunikáció elõterjesztése, amely

  • sérti, vagy sértheti mások személyiségi jogait,
  • sérti, vagy sértheti mások szellemi tulajdonhoz fûzõdõ jogát,
  • becsületsértõ, pornográf, rasszista jellegû, gyûlöletkeltõ, erõszakra vagy rendzavarásra felbujtó,
  • vírustartalmú, vagy biztonsági-, mûködési problémákat eredményezõ,
  • veszélyezteti a weboldal sértetlenségét.

Ön a Kommunikáció feltöltésével, elõterjesztésével garantálja, hogy az Ön által szolgáltatott tartalom szerzõje, vagy teljes körûen rendelkezik az ehhez szükséges jogosultsággal.

Az ESSITY fenntartja a jogot, hogy a jogellenes vagy sértõ, veszélyeztetõ tartalmat a weboldalról elõzetes tájékoztatás nélkül eltávolítsa.

Ön vállalja, hogy tartózkodik a Weboldalhoz való olyan hozzáféréstõl vagy az oldal olyan használatától, ami kárt okozhat vagy túlterhelheti az ESSITY valamely számítógépes rendszerét vagy hálózatát, illetve attól, hogy a Weboldalt vagy az oldalon vagy azon keresztül biztosított tartalmat olyan célra használja, amely jogellenes vagy nincs összhangban a jelen feltételekkel és kikötésekkel.

Az ESSITY szabadon, idõbeli és térbeli korlátozás nélkül, és ingyenesen teheti közzé, másolhatja, terjesztheti, használhatja fel és/vagy hasznosíthatja másként a Kommunikációkat, együttesen a velük kapcsolatos minden adattal, képpel, hanggal, szöveggel vagy a bennük fellelhetõ egyéb dolgokkal, mégpedig minden és bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célra, a Weboldalra vonatkozó adatvédelmi szabályzat függvényében https://libresse.hu/privacy-policy/ . Az ESSITY szabadon dönt ezen anyagok felhasználásáról, vagy felhasználásának a mellõzésérõl.

Termékminták és kuponok

A Weboldal lehetõvé teszi, hogy termékmintákat rendeljen vagy kuponokat kapjon az ESSITY termékekre, meghatározott feltételekkel. Az ESSITY nem garantálja, hogy a termékminták és kuponok az Ön rendelkezésére állnak majd vagy hogy felajánljuk azokat az Ön számára, és az ESSITY fenntartja a jogot arra, hogy saját belátása szerint visszautasítsa vagy törölje a termékminta rendelését vagy a kuponkérést.

Felelõsség

Az ESSITY nem garantálja, hogy a Weboldal Tartalom pontos, teljes vagy frissített. Az ESSITY különösen nem garantálja, hogy a tartalom mentes a hibáktól vagy vírusoktól, vagy, hogy az oldal mindig biztonságos, illetve azt, hogy a Weboldal Tartalmat biztonságosan lehet letölteni, vagy folyamatosan elérni. A felhasználó a weboldalon található anyagokat kizárólag saját felelõsségére használhatja.

Az ESSITY nem szolgál orvosi tanácsokkal és nem vállal felelõsséget ebben a tekintetben. Ha egészségügyi állapota miatt vagy azzal kapcsolatosan kérdései lennének, vegye fel a kapcsolatot egészségügyi szolgáltatójával szakmai tanácsot kérve.

Kivéve, ha az ESSITY szándékosan vagy súlyos hanyagság következményeként okoz kárt, az ESSITY nem vonható felelõsségre olyan károkért, amelyek a Weboldal alkalmazásából erednek, különös tekintettel a program- vagy adatvesztésre.

Ön a jelen Weboldalt kizárólag a jelen feltételek és kikötések szerint használhatja és csak törvényes és megfelelõ célokból. Különösen tilos olyan szoftver, eljárások vagy berendezések alkalmazása, amelyek manuálisan vagy elektronikusan befolyásolják a Weboldal mûködését vagy funkcionalitását, vagy amelyek szükségtelenül vagy túlzottan megterhelik a Weboldalt.

Linkek harmadik felek weboldalaihoz

A jelen Weboldal közvetlenül vagy közvetve harmadik felek által üzemeltetett külsõ weboldalakhoz kapcsolódik. A harmadik felek által üzemeltetett ilyen weboldalak rendelkezésre állását vagy tartalmát nem az ESSITY ellenõrzi, és az ESSITY nem tudja az ilyen oldalakat ellenõrizni. Különösen, az ESSITY nem adoptálja a harmadik felek oldaltartalmát sajátjaként, és nem vállal semmilyen felelõsséget vagy anyagi felelõsséget a harmadik felek weboldalainak tartalmáért vagy biztonságáért, mûködéséért.

Elõretekintõ állítások

A Weboldal elõretekintõ állításokat tartalmaz. A Weboldalon közzétett elõrejelzések az ESSITY vezetõségének szubjektív véleményét tükrözik, illetve a vezetõség jelenlegi értékelését tartalmazzák jövõbeli fejlesztésekkel kapcsolatosan különbözõ feltételezéseken alapulva. A vezetõség úgy gondolja, hogy az ilyen értékelés esetleg helytelennek bizonyulhat bizonyos körülmények között. Az ESSITY nem garantálja, hogy a vezetõség értékelései helyesek vagy, hogy a vezetõség elõrejelzései megvalósulnak.

Változások

Az ESSITY bármikor és elõzetes értesítés nélkül változtathatja meg, módosíthatja vagy távolíthatja el, illetve töltheti fel a Weboldal Tartalmat vagy a Weboldalt részben vagy egészben. Az ESSITY a jelen Feltételeket bármikor felülvizsgálhatja a jelen poszt frissítésével.

Az ESSITY saját döntése szerint fenntartja a jogot a következõre, de nem kötelezhetõ az alábbiakra (1) a jelen Alkalmazási Feltételek megváltoztatása; (2) posztok folyamatos figyelemmel kísérése és eltávolítása; és/vagy (3) az oldal rendelkezésre állásának bármikor és elõzetes értesítés nélkül történõ megszüntetése.

Alkalmazandó törvény

Az Ön és az ESSITY közötti, a jelen Alkalmazási Feltételekkel kapcsolatos bármilyen vitára a magyar törvények az irányadók.