Essity Adatkezelési Tájékoztató

AzEssityAB és leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (együttesen "Essity" vagy "mi" vagy "minket") elkötelezettek az Ön adatainak tiszteletben tartása mellett, és komolyan veszik az adatvédelmet. Ez az adatvédelmi szabályzat leírja, hogy azEssityhogyan gyűjti, használja, teszi közzé, tárolja és más módon dolgozza fel az Ön által a weboldalainkon keresztül megadott információkat. 

1. Személyes adatok kategóriái és adatkezelési célok 

Metaadatok 

Ön jogosult anélkül használni a weboldalunkat vagy a mobiltelefonos alkalmazásunkat, hogy megadna bármilyen Önre vonatkozó személyes adatot. Ebben az esetben azEssitykizárólag az alábbi, az Ön használata következtében létrejövő adatokat gyűjti: 

Küldő oldal, hozzáférés adatai és időpontja, továbbított adatmennyiség, továbbítás állapota, webes böngésző típusa, IP cím, operációs rendszer és interfész, nyelv és a böngésző szoftver verziója. 

Az Ön IP címét annak érdekében használjuk fel, hogy lehetővé tegyük az Ön számára a weboldalunkhoz vagy az alkalmazásunkhoz való hozzáférést. Azt követően, hogy az IP cím ezen cél érdekében már nem szükséges, úgy az Ön IP címe utolsó 8 karakterének eltávolításával lerövidítjük azt. A metaadatok, ideértve a lerövidített IP címeket is, a felhasználóink viselkedésének elemzése révén felhasználásra kerülnek a weboldalunk vagy az alkalmazásunk minősége és szolgáltatásai fejlesztése érdekében. 

Felhasználói Fiók 

Amennyiben Ön a weboldalon vagy az alkalmazásban felhasználói fiókot hoz létre, úgy személyes adatai rendelkezésre bocsátására kérhetjük meg, ideértve: a név, lakcím, e-mail cím, választott jelszó, telefonszám, bankszámlaadatok, bankkártya-/hitelkártyaadatok, számlázási és szállítási címek, egyes termékekkel/szolgáltatásokkal kapcsolatos érdeklődés (önkéntes), marketing e-mail-ek fogadására irányuló kérés (önkéntes). AzEssityezen személyes adatokat a szolgáltatások biztosítása céljából kezeli, illetve, hogy az irányadó jogszabályok által megengedett mértékben Önnek marketing anyagokat küldjön, és hogy az Ön érdeklődési körét marketing célokból elemezze. 

Termékrendelések 

Amennyiben a weboldalunkon vagy az alkalmazásunkon keresztül terméket rendel, azEssityaz alábbi személyes adatokat gyűjti és kezeli Önre vonatkozóan: az Ön felhasználói fiókjának adatai, a termék típusa és mennyisége, vételár, megrendelés időpontja, megrendelés állapota, termék-visszaküldések, ügyfélszolgálati kérések. AzEssityezen személyes adatokat a szerződéses kötelezettségei és a termékrendelés teljesítése, ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása, jogszabályi kötelezettségeknek való megfelelés, jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme, és célzott marketing tevékenység céljából kezeli. 

Nyereményjátékok 

Amennyiben Ön nyereményjátékban vesz részt, azEssityaz alábbi személyes adatokat gyűjti és kezeli Önre vonatkozóan: név, lakcím, e-mail cím, adatbevitel időpontja, győztesként való kiválasztás ténye, nyeremény, kvízre adott válasz. AzEssityezen személyes adatokat a nyereményjáték lebonyolítása, a nyertes értesítése, a nyereménynek a nyertes részére való átadása, a rendezvény lebonyolítása és marketing célokból kezeli. 

Egészségügyi adatok:  

Egyes termékek megrendelésével azEssitya termék megrendelése által feltételezett egészségügyi állapotra vonatkozó információkat is gyűjthet és feldolgozhat. Az egészségügyi adatok érzékeny adatok, és azEssityminden szükséges lépést megtesz az ilyen érzékeny adatok védelme érdekében a törvényi előírásoknak megfelelően. A hozzájáruláson túlmenően, és amennyiben a helyi jogszabályoknak megfelelően alkalmazandó, azEssityegészségügyi adatokat gyűjthet és dolgozhat fel a szerződéses kapcsolat és a termékrendelés teljesítése, az ügyfélszolgálati szolgáltatások nyújtása, a jogi kötelezettségeknek való megfelelés, a jogi igények védelme, megállapítása és érvényesítése, valamint a személyre szabott marketing céljából. 

2. Harmadik személyek 

 • Továbbítás szolgáltatók részére 
Az Essity igénybe vehet olyan külsős, az Essity adatfeldolgozójának minősülő szolgáltatókat, akik bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak az Essity részére, például weboldal szolgáltatók, marketing szolgáltatók vagy informatikai támogatást nyújtó szolgáltatók. Ezen szolgáltatások nyújtása során a külsős szolgáltatók az Ön személyes adataihoz hozzáférhetnek és/vagy azokat kezelhetik. 
Az Ön személyes adatai bizalmassága és védelme biztosítása érdekében e külsős szolgáltatóktól azt kérjük, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hajtsanak végre és alkalmazzanak. 
 • További címzettek 
Az Essity- az alkalmazandó adatvédelmi szabályok rendelkezéseivel összhangban - személyes adatokat továbbíthat bűnüldöző szervek, kormányzati szervek, jogi képviselők, külső tanácsadók vagy üzleti partnerek részére. Társasági egyesülés vagy felvásárlás esetén az egyesülésben vagy a felvásárlásban érintett harmadik személyek részére személyes adatok kerülhetnek továbbításra. 
 • Személyes Adatok nemzetközi továbbítása 
Az Önről gyűjtött vagy kapott személyes adatokat továbbíthatjuk és feldolgozhatjuk olyan címzettek számára, beleértve az ugyanazon vállalatcsoporthoz tartozó ügynököket is, akik külföldön találhatók, beleértve az Európai Gazdasági Térségen ("EGT") belül vagy kívül. Ezek az országok közé tartoznak azok az országok, amelyek az európai adatvédelmi jog vagy az alkalmazandó helyi jog szempontjából megfelelő szintű adatvédelmet biztosítanak. AzEssityminden szükséges intézkedést megtesz annak biztosítására, hogy az EGT-n kívülre vagy más eredeti területekre történő adattovábbítás az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályok által megkövetelt megfelelő védelemben részesüljön. A nem megfelelő szintű adatvédelmet biztosító országokba történő adattovábbítás esetén az adattovábbítást megfelelő biztosítékokra alapozzuk, mint például az Európai Bizottság vagy egy felügyeleti hatóság által elfogadott szabványos adatvédelmi záradékok, jóváhagyott magatartási kódexek a címzett kötelező és végrehajtható kötelezettségvállalásaival együtt, egyéb helyi jogi adattovábbítási mechanizmusok, mint például konkrét szerződéses záradékok és kötelező vállalati szabályok, vagy jóváhagyott tanúsítási mechanizmusok a címzett kötelező és végrehajtható kötelezettségvállalásaival együtt. Az ilyen megfelelő biztosítékok másolatát az alábbi 9. pontban (Kapcsolatfelvétel) meghatározottak szerint kérheti tőlünk. 

3. Az adatkezelés jogalapja

Az Ön személyes adatainak feldolgozását a következő jogalapon végezhetjük, amennyiben az a helyi jogszabályoknak megfelelően alkalmazandó: 

 • Ön hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez; 
 • Az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben Ön az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Ön kérésére történő lépések megtételéhez szükséges; 
 • Az adatkezelés ránk vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges; 
 • Az adatkezelés az Ön vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges; 
 • Az adatkezelés közérdekű vagy ránk ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges; 
 • Az adatkezelés a mi vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az Ön olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha Ön gyermek; 
 • Más alkalmazható adatkezelési jogalap, különösen a tagállami jogszabályok által meghatározott rendelkezések alapján; 

Az Ön érzékeny személyes adatainak feldolgozását a következő jogalapon végezhetjük, amennyiben a helyi jogszabályoknak megfelelően alkalmazható: 

 • Ön kifejezett hozzájárulását adta a különleges adatai egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez; 
 • Az adatkezelés azEssity-nekvagy az érintettnek a foglalkoztatást, valamint a szociális biztonságot és szociális védelmet szabályozó jogi előírásokból fakadó kötelezettségei teljesítése és konkrét jogai gyakorlása érdekében szükséges; 
 • Az adatkezelés olyan személyes adatokra vonatkozik, amelyeket Ön kifejezetten nyilvánosságra hozott; 
 • Az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, vagy amikor a bíróságok igazságszolgáltatási feladatkörükben járnak el; 
 • Az adatkezelésre a jogi kötelezettségeknek való megfelelés érdekében van szükség 
 • Az Ön személyes adatainak rendelkezésre bocsátása jogszabályi vagy szerződéses kötelezettség alapján kötelező, vagy a velünk való szerződéskötés, illetve az Ön által igényelt termékek vagy szolgáltatások nyújtása érdekében szükséges, vagy Ön egyszerűen önkéntesen tette. 

A személyes adatok rendelkezésre bocsátásának megtagadása bizonyos hátrányokkal járhat az Ön számára, pl. elképzelhető, hogy egyes termékeket vagy szolgáltatásokat nem fogunk tudni Önnek biztosítani. Eltérő rendelkezés hiányában azonban a személyes adatai rendelkezésre bocsátásának megtagadása Önre nézve semmilyen jogi következménnyel nem jár. 

4. Önnek milyen jogai vannak és hogyan tudja azokat gyakorolni? 

Amennyiben személyes adatai egyes gyűjtéséhez, kezeléséhez és felhasználásához Ön hozzájárulását adta, Ön jogosult a jövőre nézve bármikor visszavonni e hozzájárulását. Ön jogosult továbbá tiltakozni a személyes adatai marketing célokból történő kezelése ellen, anélkül, hogy ez az Ön számára az alapdíjakon alapuló forgalmazási költségeken felül bármilyen további költséggel járna. 

Az alkalmazandó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően Ön jogosult: (i) az Önre vonatkozó személyes adatokhoz hozzáférést kérni; (ii) a személyes adatai helyesbítését kérni; (iii) a személyes adatai törlését kérni; (iv) a személyes adatai kezelésének korlátozását kérni; (v) adathordozhatóság biztosítását kérni; (vi) tiltakozni a személyes adatai kezelése ellen (ideértve a profilalkotás ellen történő tiltakozást, és vii) tiltakozni az automatikus döntéshozatallal összefüggésben (ideértve a profilozást is).  

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a fenti jogosultságai az alkalmazandó nemzeti adatvédelmi jogszabályok alapján korlátozások alá eshetnek. Alább további információkat talál azon jogairól, amelyek a GDPR hatálya alá tartozó esetekben megilletik Önt: 

A jogai gyakorlása érdekében kérjük, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi 7. (Lépjen velünk kapcsolatba) Pontban foglaltaknak megfelelően. 

Panaszaival kapcsolatos ügyekben Önnek jogában áll az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóságnál bejelentést tennie. 

5. Sütik és más nyomkövető technológiák  

Ez a webhely vagy alkalmazás sütiket használ. A webhely vagy az alkalmazás használata és a használati élmény javítása érdekében partnereinkkel együttműködve közösségi oldalakon hirdetünk. Egyúttal olyan online hirdetési hálózatoknak is dolgozunk, mint a Google Ads és a Google Analytics.

A teljesítményünket analitikai sütikkel elemezzük, hogy ezáltal jobb online élményt tudjunk kínálni, és kampányaink hatékonyságát is értékelni tudjuk. A testreszabást biztosító sütik használaton alapuló ajánlatok és támogatás révén személyre szabott élményt biztosítanak a webhelyünkön. A reklám sütiket az Ön adatait feldolgozó harmadik felek helyezik el közönséglisták létrehozása, valamint célzott hirdetések közösségi médiában és az interneten való megjelenítése céljából. Ezeket a sütiket és nyomkövető technológiákat kizárólag az Ön hozzájárulásával használjuk. Ön jogosult a hozzájárulását bármikor szabadon megadni, megtagadni vagy visszavonni.

További információkért lásd az Adatvédelmi Nyilatkozatunkat

6. Mennyi ideig kezeljük az Ön Személyes Adatait? 

Az Ön személyes adatait mindaddig megőrzésre kerül, amíg azok az Ön által igénybe vett szolgáltatások és termékek biztosítása érdekében szükséges. A közöttünk fennálló jogviszony megszűnését követően, az Ön személyes adatait eltávolítjuk a rendszereinkből és nyilvántartásainkból vagy pedig megfelelő intézkedéseket teszünk az adatokanonimizálásaérdekében, kivéve, ha irányadó jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében az adatot meg kell őriznünk (pl. adózási célokból). Az Ön elérhetőségi adatait és a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos érdeklődési körét hosszabb ideig kezeljük, amennyiben azEssityjogosult Önnek marketing anyagokat küldeni. Továbbá az alkalmazandó jogszabályok alapján kötelesek lehetünk egyes személyes adatait a releváns adóévet követő 10 évig megőrizni. Továbbá személyes adatait a szükséges ismeret elve alapján a közöttünk fennálló szerződéses kapcsolat megszűnését követően is megőrizhetjük, amennyiben azok más jogszabályoknak való megfelelés, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükségesek. A közöttünk lévő szerződéses kapcsolat megszűnését követően a lehetőségek szerint az Ön személyes adatai kezelését e korlátozott célokra korlátozzuk. 

7. További információk az Egyesült Államokban élő fogyasztók számára 

Az Egyesült Államok azon államaiban élő fogyasztókra, amelyekben külön állami adatvédelmi jogszabályok vannak érvényben („Kiegészítő államok”), az Essity Kiegészítő Állami Adatvédelmi Nyilatkozata is érvényes, amely itt el.

8. Adatvédelmi szabályzatunk frissítései

Adatvédelmi szabályzatunk frissítése: Előfordulhat, hogy frissítenünk kell Adatvédelmi szabályzatunkat. Adatvédelmi szabályzatunk legfrissebb változata mindig elérhető a weboldalunkon. 

9. Kapcsolatfelvétel 

Ha élni kíván az érintettek jogával, vagy ha bármilyen más kérdése van a jelen Adatvédelmi Szabályzattal kapcsolatban, kérjük, küldje el/küldje el e-mailben kérelmét a következő címre: 

EssityAktiebolag(publ),Compliance&EthicsTeam, P.O.Box200, SE-101 23 Stockholm, Svédország.